1

Αρ. πρόσκλησης 10/2021 Δήμου Μυτιλήνης (12.05.2021)

Προσκαλείσθε στην έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 12 Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης 2:00μ.μ. και λήξη 10:00 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης