1

Προμήθεια Σπορών, Φυτών, Δενδρυλλίων και ετοίμου Χλοοτάπητα

Ο Δήμος Μυτιλήνης  ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλοΠρομήθεια Σπορών, Φυτών, Δενδρυλλίων και ετοίμου Χλοοτάπητα”.

Σχετική η αριθμ 39/2021 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την  12-05-2021 Ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Αναλυτικά:

Ο

Δήμαρχος Μυτιλήνης 

Ευστράτιος Κύτελης