Έγκριση κατά παρέκκλισης συνέχισης της λειτουργίας, καταστήματος Υγ. Ενδ. στην οδό Αεροπόρου Γιανναρέλλη 51 στη Μυτιλήνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Μυτιλήνη, 27 Απριλίου 2021

Αρ. Πρωτ.: 13166

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Μυτιλήνης πρόκειται να προβεί στην έγκριση της κατά παρέκκλισης συνέχισης της λειτουργίας, ως καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην οδό Αεροπόρου Γιανναρέλλη 51 στη Μυτιλήνη.

Συμφώνα με το αριθ. πρωτ. 768/19-4-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Μυτιλήνης  «στο εν λόγω κτίριο έχει εκδοθεί Ο.Α. το 1985 ως κατάστημα και υπάρχει άδεια λειτουργίας ως καφενείο από 20-11-1987 πριν την έγκριση της αναθεώρησης-επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου Μυτιλήνης και ο φορέας έκδοσης της άδειας λειτουργίας μπορεί να επιτρέψει τη χρήση «καφενείο» κατά παρέκκλιση των επιτρεπόμενων χρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΔ. Ε του άρθρου 2 του Π.Δ 2-8/5-12-1988 ΦΕΚ 869».

 Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να υποβληθεί ένσταση εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας για τυχόν όχληση που μπορεί να προκληθεί στο περιβάλλον, στην κυκλοφορία ή σε παρακείμενη κατοικία.

 Η Προϊσταμένη της Δ/νσης

Ανάπτυξης & Προγραμματισμού

 Ανατολίτη Ζωή