1

Αρ. Πρόσκλησης 09/2021 Δήμου Μυτιλήνης (23.04.2021)

Προσκαλείσθε στην τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, στις 23 Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 6:30 μ.μ., με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης .