1

Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες των φωτοτυπικών και ηλεκτρονικών συστημάτων

Ο Δήμος Μυτιλήνης  ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο:  “Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες των φωτοτυπικών και ηλεκτρονικών συστημάτων”.

 Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η αριθ. 351/05-04-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και β) η βεβαίωση της αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α  του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Σχετική η αριθμ 32/2021 μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής.

Η προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή της αριθμ 32/2021 μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την  22-04-2020 Ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Αναλυτικά

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Μελέτη