1

Προμήθεια συστημάτων ήχου – tv – video, μικροφωνική, μεγαφωνική κτλ

Ο Δήμος Μυτιλήνης  ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο:  “Προμήθεια συστημάτων ήχου – tv – video, μικροφωνική, μεγαφωνική κτλ.”.

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η αριθ. 348/02-04-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και β) η βεβαίωση της αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α  του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Σχετική η αριθμ 31/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή της αριθμ 31/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για όλα τα είδη της προμήθειας.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την  16-04-2021 Ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

 Αναλυτικά

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Μελέτη