Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών“, προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού: 17.176,77 ευρώ με  ΦΠΑ (17%).

Σχετική η αριθμ 13/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την  Τετάρτη 14-04-2020 και ώρα 14:00.

Αναλυτικά: