1

Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάθεση υπηρεσιών “Εργασίες Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων & Μηχανημάτων”

Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάθεση υπηρεσιών “Εργασίες Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων & Μηχανημάτων”.

Λόγω των τεχνικών προβλημάτων, που παρουσιάστηκαν τις τελευταίες ημέρες, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες έκδοσης των απαραίτητων δικαιολογητικών (φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα και ποινικό μητρώο) για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των φακέλων μέχρι τις 09/04/2021.

Η αρχική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ.