1

Προμήθεια κλιματιστικών και συσκευών ψύξης και θέρμανσης

Ο Δήμος Μυτιλήνης  ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια κλιματιστικών και συσκευών ψύξης και θέρμανσης”.

Σχετική η αριθμ 11/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο των ειδών της προμήθειας, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή της αριθμ 11/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την  12-04-2021 Ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Αναλυτικά: