1

Προμήθεια γραφείων, καρεκλών, τραπεζίων, πολυθρόνων, βιβλιοθηκών, φωτιστικών, κουρτινών, μικροεπίπλων, ντεξιον κ.λπ.

Ο Δήμος Μυτιλήνης πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια γραφείων, καρεκλών, τραπεζίων, πολυθρόνων, βιβλιοθηκών, φωτιστικών, κουρτινών, μικροεπίπλων, ντεξιον κ.λπ.”.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για το σύνολο της  ομάδας ειδών της προμήθειας, μέχρι και τις 14:00΄ της Τετάρτης  07-04-2021.

Αναλυτικά: