1

Καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών

 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία  με τίτλο «Καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών», προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 24.800,00 με ΦΠΑ (24%).

Σχετική η αριθμ. 2/2021 μελέτη.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την  Πέμπτη, 08-04-2021 και ώρα 14:00.

Αναλυτικά: