1

Εργασίες Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων & Μηχανημάτων

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση υπηρεσιών, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμών 4/2021, 5/2021, 6/2021, 7/2021 και 8/2021 τεχνικές μελέτες της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης και την υπ’ αριθμό 654/18-03-2021 απόφαση Δημάρχου με αριθμό πρωτ. 8066/18-03-2021, ως εξής:

1) «Εργασίες Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων & Μηχανημάτων της Δημοτικής Ενότητας Αγιάσου» προμήθειας προϋπολογιζόμενης αξίας 18.916,56 ευρώ με ΦΠΑ 17%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

2) «Εργασίες Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων & Μηχανημάτων της Δημοτικής Ενότητας Γέρας» προμήθειας προϋπολογιζόμενης αξίας 18.907,20 ευρώ με ΦΠΑ 17%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,

3) «Εργασίες Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων & Μηχανημάτων της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης» προμήθειας προϋπολογιζόμενης αξίας 18.907,20 ευρώ με ΦΠΑ 17%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,

4) «Εργασίες Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων & Μηχανημάτων της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα» προμήθειας προϋπολογιζόμενης αξίας 18.907,20 ευρώ με ΦΠΑ 17%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, και

5) «Εργασίες Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων & Μηχανημάτων της Δημοτικής Ενότητας Πλωμαρίου» προμήθειας προϋπολογιζόμενης αξίας 18.907,20 ευρώ με ΦΠΑ 17%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Για την κάλυψη των δαπανών των ανωτέρω υπηρεσιών έχουν εκδοθεί: για τις υπηρεσίες της ομάδας 1 η υπ’ αριθμ. 303/2021 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης, για τις υπηρεσίες της ομάδας 2 η υπ’ αριθμ. 305/2021 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης, για τις υπηρεσίες της ομάδας 3 η υπ’ αριθμ. 304/2021 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης, για τις υπηρεσίες της ομάδας 4 η υπ’ αριθμ. 306/2021, και για τις υπηρεσίες της ομάδας 5 οι υπ’ αριθμ. 302/2021 Αποφάσεις Ανάληψης υποχρέωσης.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες στο σύνολο τους ή μεμονωμένα για κάποια από τις ομάδες υπηρεσιών μέχρι και την 05/04/2021.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε να μας αποστείλετε, μαζί με την προσφορά σας, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή υπεύθυνη δήλωση – άρθρο 43 παρ.7αγ Ν.4605/2019, ΦΕΚ 52 Α’). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και β) τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).
  2. Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό.
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
  4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και παραστατικά εκπροσώπησης για συμμετοχή με αντιπρόσωπο (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Τα δικαιολογητικά εκδίδονται, κατά κανόνα, μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, ώστε να διασφαλίζεται το επίκαιρο των καταστάσεων που βεβαιώνουν. Κατά παρέκκλιση του ανωτέρω κανόνα, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί προ της κοινοποίησης της πρόσκλησης, μπορούν να υποβληθούν, στην περίπτωση που εξακολουθούν να ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής τους (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 5035/28-09-2018).

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης

Ευστράτιος Κύτελης