1

Σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Διευρυμένου Δήμου Μυτιλήνης στην προς πολεοδόμηση περιοχή «Χαλίκων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Τμήμα Χωροταξίας & Πολ/κων Εφαρμογών
Ταχυδρομ. Διεύθ.:  Μ.Κουντουρά 1
Ταχ. Κώδικας:  81132
Τηλέφωνο: 2251353737
FAX: 2251353713
Πληροφορίες:  Μ.Γιαρλού
Μυτιλήνη, 23/03/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας ανακοινώνει ότι:

Με την 26/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης εγκρίθηκε η υπ’ αριθμόν 4/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά  την σημειακή τροποποίηση του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Διευρυμένου Δήμου Μυτιλήνης  (ΦΕΚ 328/30.07.07 τεύχος Α.Π.Π΄) στην προς πολεοδόμηση περιοχή «Χαλίκων», λόγω  απομείωσης της αρχικής έκτασης του ενδιαφερόμενου, που χαρακτηρίζεται ως Κ.Χ.  από την ομάδα μελέτης ,όπως αυτός απεικονίζεται στους χάρτες της  Πολεοδομική Μελέτη των Χαλίκων της, και εναρμόνιση του στους χάρτες του εγκεκριμένου ΓΠΣ Μυτιλήνης με τον χαρακτηρισμένο ως Ελεύθερος χώρος – αστικό πράσινο.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να προσέλθουν στα γραφεία της Δ/νσης Πολεοδομίας  του Δήμου Μυτιλήνης Μ. Κουντουρά 1, κατά τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες, για να λάβουν γνώση της τροποποίησης, και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις τους, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης .

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης (http://www.mytilene.gr/) προς ενημέρωση των πολιτών  και στο Κεντρικό Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Μυτιλήνης (Ελ. Βενιζέλου 13-17), όπου μπορούν επίσης να κατατεθούν τυχόν ενστάσεις των ενδιαφερομένων μέσα στο ως άνω οριζόμενο χρονικό διάστημα ,οι οποίες θα πρέπει με ευθύνη του Δημοτικού καταστήματος Μυτιλήνης να διαβιβαστούν στην Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου Μυτιλήνης.

Ομοίως η παρούσα κοινοποιείται στους φορείς προκειμένου να γνωμοδοτήσουν για την πρόταση της τροποποίησης.

Ο Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Πολεοδομίας,

Δήμου Μυτιλήνης

Ευστράτιος Δαγκλής
Συνημμένα:
  1. Σχέδιο τροποποίησης Γ.Π.Σ. στην προς πολεοδόμηση περιοχή «Χαλίκων»
  2. ΑΔΣ 26/2021 έγκρισης σημειακής τροποποίησης του ΓΠΣ Μυτιλήνης