1

Προπαρασκευαστικές ενέργειες – Έκδοση οικοδομικής άδειας της ενταγμένης πράξης «Αναπαλαίωση παλαιού Σαπωνοποιείου Περάματος Λέσβου

Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και κριτήριο κατακύρωσης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)», για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Προπαρασκευαστικές ενέργειες – Έκδοση οικοδομικής άδειας της ενταγμένης πράξης «Αναπαλαίωση παλαιού Σαπωνοποιείου Περάματος Λέσβου»», προεκτιμώμενης αμοιβής 158.329,23 Ευρώ  (με 24% Φ.Π.Α.).

Αναλυτικά: