1

Αρχιτεκτονικός Φωτισμός Παλαιού Δημαρχείου και Δημοτικού Θεάτρου για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 1821

Ο Δήμος Μυτιλήνης πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης με τίτλο «Αρχιτεκτονικός Φωτισμός Παλαιού Δημαρχείου και Ρουσέλειου Δημοτικού Θεάτρου για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 1821», ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.382,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος Φ.Π.Α. .

Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης/ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά ομάδα ή τμήμα ομάδας και λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία της προσφοράς με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές,  μέχρι και τις 13:00 της Τρίτης 16/03/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της προσφορά τους (τις τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικός προϋπολογισμός και το έντυπο προσφοράς) και την μελέτη μπορούν να απευθύνονται  στον αρμόδιο υπάλληλο κ. Βλάση Μαυραντώνη, στα τηλέφωνα: 2251 0 37394 και φαξ: 2251 0 37393 και e-mail:grafiopolitismoumyt@gmail.com, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αναλυτικά: