1

Ανακοίνωση για την πρόσληψη ενός χειριστή μηχανημάτων έργου με ικανότητα οδήγησης καλαθοφόρου  για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρομηχανικών έργων της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης .

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07, να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και να μην  έχουν απασχοληθεί το τελευταίο 12μηνο σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών (υποβολή υπεύθυνης δήλωσης-χορηγείται από την υπηρεσία).

ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Όσοι  ενδιαφέρονται να προσληφθούν, με τους όρους που αναφέρονται παραπάνω, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τους κάτωθι τρόπους.

  • να κατεβάσουν το έντυπο της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης που υπάρχει στον ιστότοπο του Δήμου Μυτιλήνης και συγκεκριμένα στην κατηγορία ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ του ιστότοπου του Δήμου Μυτιλήνης  με τίτλο «Ανακοίνωση για την πρόσληψη ενός χειριστή μηχανημάτων έργου με ικανότητα οδήγησης καλαθοφόρου  για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών»,  και αφού τα εκτυπώσουν και τα συμπληρώσουν, να τα σκανάρουν και να τα αποστείλουν στο e-mail prosopikoumyt@gmail.com με τα απαραίτητα δικαιολογητικά βάζοντας σαν θέμα το ονοματεπώνυμό τους.
  • Εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική κατάθεση της αίτησης είναι δυνατό να γίνει κατάθεση με αυτοπρόσωπη παρουσία κατόπιν ραντεβού στα τηλέφωνα 2251350551 και 2251350596.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι «πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07» και ότι «το τελευταίο 12μηνο (ο υπολογισμός του οποίου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994) δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών» (παρέχεται από την υπηρεσία).
  3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού και αντιστοιχία.
  4. Ισχύουσα άδεια οδήγησης Β΄ή  Γ΄ κατηγορίας.
  5. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) όπου απαιτείται.
  6. Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Μυτιλήνης, ήτοι μέχρι και τη Πέμπτη 18/3/2021 και ώρα 15:00.

Αναλυτικά:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΥΤΕΛΗΣ