1

Προμήθεια μηχανοκίνητου μικρού σκάφους – σωστικής λέμβου για τις ανάγκες των δημοτικών παραλιών

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια μηχανοκίνητου μικρού σκάφους – σωστικής λέμβου για τις ανάγκες των δημοτικών παραλιών”, προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ με  Φ.Π.Α. 24%.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 22ην Μαρτίου 2021,  ημέρα Δευτέρα.  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου , Ελ. Βενιζέλου 13-17,  σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Αναλυτικά: