1

Ασφάλιση Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων Έργου Δήμου Μυτιλήνης

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο «Ασφάλιση Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων Έργου Δήμου Μυτιλήνης», προϋπολογισμού 102.561,66 € απαλλασσομένου  ΦΠΑ .

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 24η Μαρτίου  2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Η αποσφράγιση των ηλεκτρονικών προσφορών θα γίνει την 30η Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.

Αναλυτικά: