1

Υπηρεσίες Ασφάλισης μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου Δήμου Μυτιλήνης

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση υπηρεσίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 105/2020 τεχνική μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης και την υπ’ αριθμό πρωτ.3647 /-02-2021 απόφαση Δημάρχου, ως εξής:

  • Υπηρεσίες Ασφάλισης μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου Δήμου Μυτιλήνης» προϋπολογιζόμενης, συνολικού ποσού 17.383,34 ευρώ απαλλασσόμενου του ΦΠΑ.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχουν εκδοθεί oi υπ’ αριθμ. 1-19/11/2020   Αποφάσεις Ανάληψης υποχρέωσης.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι και την 18/02/2021.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε να μας αποστείλετε, μαζί με την προσφορά σας, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή υπεύθυνη δήλωση – άρθρο 43 παρ.7αγ Ν.4605/2019, ΦΕΚ 52 Α’). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και β) τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.).
  2. Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό.
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
  4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και παραστατικά εκπροσώπησης για συμμετοχή με αντιπρόσωπο (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Τα δικαιολογητικά εκδίδονται, κατά κανόνα, μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, ώστε να διασφαλίζεται το επίκαιρο των καταστάσεων που βεβαιώνουν. Κατά παρέκκλιση του ανωτέρω κανόνα, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί προ της κοινοποίησης της πρόσκλησης, μπορούν να υποβληθούν, στην περίπτωση που εξακολουθούν να ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής τους (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 5035/28-09-2018).

 Οι φάκελοι προσφορών μπορούν να αποστέλλονται και ηλεκτρονικά στο email της Δνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης – kathariotita.lesvou@gmail.com, εφόσον έχουν σκαναριστεί όλα τα δικαιολογητικά και έχουν τις προβλεπόμενες ημερομηνίες έκδοσης και εντός της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών (18/2/2021), με την προϋπόθεση ότι θα αποσταλούν και ταχυδρομικά.

Η Μελέτη

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης

 

Ευστράτιος  Κύτελης