1

Διενέργεια νέας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης επιλογής μελών προς συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Εργασίες Προσαρμογής του παιδικού σταθμού Καλλονής στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017»

Ο Δήμος Μυτιλήνης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης του Υπ. Υποδομών, ως ισχύουν σήμερα, ανακοινώνει τη διενέργεια νέας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης επιλογής μελών προς συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Εργασίες Προσαρμογής του παιδικού σταθμού Καλλονής στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017», προϋπολογισμού 141.025,64  Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 17%, 165.00,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 17%. Το έργο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Υπουργείο Εσωτερικών).

Η νέα κλήρωση πραγματοποιείται λόγω έλλειψης μέλους της προηγούμενης Ε.Δ. (ανάληψη καθηκόντων του μέλους σε Υπηρεσία που δεν είναι Αναθέτουσα Αρχή).

Η κλήρωση θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Μυτιλήνης, 3ος όροφος, Ελ. Βενιζέλου 13-17, στη Μυτιλήνη, την Τετάρτη 10-02-2021 και ώρα 09:30 π.μ., μέσω της ιστοσελίδας «www.mimed.ggde.gr», με βάση το ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων της παρ. 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, μεταξύ τεχνικών υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, εγγεγραμμένων στο Μη.Μ.Ε.Δ., προκειμένου να επιλεγούν 3 (τρία) τακτικά μέλη, τεχνικοί υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι θα διαθέτουν τα προσόντα και θα πληρούν τα κριτήρια επιλογής που προκύπτουν από τις προαναφερθείσες εφαρμοστέες διατάξεις.

Η κλήρωση θα διενεργηθεί από χρήστη της εφαρμογής του Μητρώου που είναι ταυτόχρονα και μέλος της αρμόδιας διμελούς Επιτροπής υπαλλήλων που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 344/2021 απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης (ΑΔΑ : 6ΡΣΗ46ΜΓΘΓ-62Α).

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες του Δήμου Μυτιλήνης καθώς και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (www.ggde.gr).

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Δήμου Μυτιλήνης

 Ευστράτιος Τζιμής