1

Αριθμός πρόσκλησης 2η/2021 (3.02.2021)

Προσκαλείσθε στην τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, η οποία θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗ, στις 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021, ημέρα ΤΕΤΆΡΤΗ και
ώρα έναρξης 6:30 μ.μ., προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση στο παρακάτω θέμα:

1. Συζήτηση-ενημέρωση για τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό-προσφυγικό στη Λέσβο

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020) και την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 4992/22.1.2021 (ΦΕΚ Β΄ 186) ΚΥΑ, με χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), κατ’ εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 (Β’ 850) , όπως τροποποιήθηκε με την όμοια υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704) , καθώς και την υπ’ αριθμ. 1822/16.03.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

Στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη σύγκληση, την απαρτία, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων και γενικότερα τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σε συνέχεια της παρούσης θα σας αποσταλεί e-mail, με το οποίο αρχικά θα δηλώσετε ότι αποδέχεστε να συμμετάσχετε (1 ο link) και την ώρα της συνεδρίασης θα μπορείτε να εισέλθετε στην τηλεδιάσκεψη (2 ο link).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2/2021 ΣΤΙΣ 6:00μ.μ. ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ