1

Απαλλαγή από το τέλος καθαριότητας και φωτισμού των επιχειρηματιών που διέκοψαν τη λειτουργία των επιχειρήσεων τους λόγω του κορωνοϊού

Ο Δήμος Μυτιλήνης στην προσπάθειά του να ανακουφίσει τους πληττόμενους επιχειρηματίες, σε εφαρμογή της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου (ΦΕΚ 68 Τεύχος Α’/20-3-2020) ενέκρινε με την υπ’ αριθμ. 110/3-4-2020 (ΑΔΑ Ψ8ΘΧ46ΜΓΘΓ-Ψ5Π) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του, την απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού των επιχειρηματιών που διέκοψαν υποχρεωτικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων τους λόγω μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού COVID -19.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι δημότες που διέκοψαν υποχρεωτικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων τους και επιθυμούν την επιστροφή των σχετικών τελών πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Μυτιλήνης / Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Εσόδων (Ελευθ. Βενιζέλου 13-17, Ισόγειο- Γραφείο Πρωτοκόλλου)

H αίτηση θα συνοδεύεται  υποχρεωτικά από τα κάτωθι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  • ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΑ αντίγραφα των λογαριασμών (όλες οι σελίδες )ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου . Εάν στον λογαριασμό δεν υπάρχει σήμανση εξόφλησης να προσκομιστεί και η απόδειξη εξόφλησης .π.χ. τράπεζας.
  • Έντυπο δήλωσης αναστολής, που υποβλήθηκε στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, από το οποίο προκύπτουν οι ΚΑΔ της επιχείρησης και τεκμαίρεται η ολοσχερής διακοπή της λειτουργίας της ( και η ημερομηνία έναρξης της διακοπής ) Προσοχή Εκτυπωμένο αντίγραφο ή στιγμιότυπο οθόνης (print screen-screenshot ) από το ΕΡΓΑΝΗ.

Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων προτείνουμε η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά να υποβληθούν μετά τη λήξη των περιοριστικών μέτρων και την εξόφληση όλων των λογ/σμών (της τελευταίας περιόδου) της ΔΕΗ ή του εναλλακτικού παρόχου .

Η επιστροφή των τελών θα γίνει με τη διαδικασία των αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

Συνημμένα η έντυπη αίτηση με τίτλο «ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ».

Για περισσότερες πληροφορίες θα απευθύνεστε  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2251350563.

-Ο-

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΤΡΑΤΙΟΣ ΚΥΤΕΛΗΣ