1

«Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής 2015-2016» (Είδη Οικιακής Χρήσης)», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής 2015-2016» (Είδη Οικιακής Χρήσης)», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης», συνολικού προϋπολογισμού  40.740,00€  άνευ ΦΠΑ (47.665,80,00€ με  ΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα: 04η Ιανουαρίου 2021, Ώρα 14:00΄.

Συστημικός Αριθμός: 102738.

Αναλυτικά:

Η Προκήρυξη

Η Διακήρυξη

Η Μελέτη

Το έντυπο ΤΕΥΔ

Έντυπα Οικονομικής  & Τεχνικής Προσφοράς