1

Αριθμός πρόσκλησης 30η/2020 (23.12.2020)

Προσκαλείσθε στην τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, η οποία θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗ, στις 23 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2020, ημέρα ΤΕΤΆΡΤΗ και ώρα έναρξης 6:30 μ.μ., προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Εισηγητής: κ. ΚΥΤΕΛΗΣ

1. Έγκριση ασκήσεως αίτησης αλλαγής σκοπού κληροδοτήματος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΗΤΡΕΛΙΑ
2. Έγκριση αποχώρησης του Δήμου Δυτικής Λέσβου από την ΑΔΕΛ Α.Ε.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Εισηγητής: Γ.Γ. κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΛΗΣ

3. Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 518/2020 (ΑΔΑ: ΩΗΘΞ46ΜΓΘΓ-Θ5Ζ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά την σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμου Μυτιλήνης
4. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης στη 2 η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιά και Αιγαίου, του δημοτικού ακινήτου που στεγάζει το Αγροτικό Ιατρείο της Κοινότητας Κάτω Τρίτους

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ

5. Έγκριση τροποποίησης συμφώνου συνεργασίας του Δήμου Μυτιλήνης με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.) για τη συλλογή γυάλινων συσκευασιών τρέχοντος έτους 2020
6. Έγκριση ετήσιας συνδρομής στο διεθνές πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» υποψήφιων ακτών για βράβευση του Δήμου Μυτιλήνης
7. Έγκριση προσωρινής αναστολής εφαρμογής της υπ’ αριθ. 308/2020 (ΑΔΑ:Ψ9ΞΖ46ΜΓΘΓ-27Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά την επιστροφή του περιπτέρου, ιδιοκτησίας Κοντογεωργή Βασίλειου, στη ΒΔ είσοδο του πάρκου Αγίας Ειρήνης, πλατεία «Κυπρίων Πατριωτών» Μυτιλήνης, σε παράπλευρη της αρχικής του θέσης, λόγω έκτακτων συνθηκών

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΑΚΥΡΗΣ

8. Καθιέρωση Φεστιβάλ Χριστιανικής Θρησκευτικής Τέχνης Δήμου Μυτιλήνης «ΘΕΟΔΩΡΕΙΑ»
9. Έγκριση εκμίσθωσης υπηρεσιών κυλικείου εντός του Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ

10. Έγκριση 72 ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020
11. Έγκριση 74 ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020
12. Έγκριση Προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Παναγιώτη Μιχαλέλη, οικονομικού έτους 2021
13. Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών εκποίησης/ εκμίσθωσης & αγοράς/ μίσθωσης ακινήτων
14. Ορισμός Επιτροπών Ελέγχου Εποχιακής Λειτουργίας Επιχειρήσεων, που υπάγονται στη διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 429/1976
15. Χαρακτηρισμός της επιχείρησης ενοικιαζομένων δωματίων της ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΟΛΓΑΣ, που βρίσκεται στον Άγιο Ισίδωρο Πλωμαρίου, με τον διακριτικό τίτλο «Pano sto kyma studios», ως Εποχιακής

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

16. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών καυσίμων και υπηρεσιών που αφορούν στην προμήθεια υγρών καυσίμων , ανταλλακτικών και τις εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων – μηχανημάτων έργου του Δήμου

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020) και την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80189/12.12.2020 (ΦΕΚ Β΄ 5486) ΚΥΑ, με χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), κατ’ εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 (Β’ 850) , όπως τροποποιήθηκε με την όμοια υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704) , καθώς
και την υπ’ αριθμ. 1822/16.03.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη σύγκληση, την απαρτία, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων και γενικότερα τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σε συνέχεια της παρούσης θα σας αποσταλεί e-mail, με το οποίο αρχικά θα δηλώσετε ότι αποδέχεστε να συμμετάσχετε (1 ο link) και την ώρα της συνεδρίασης θα μπορείτε να εισέλθετε στην τηλεδιάσκεψη (2 ο link).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΣΤΙΣ 6:00μ.μ. ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ