1

“Εισφορά για την Εξασφάλιση Μέσων Άμαχου Πληθυσμού” – Προμήθεια και Εγκατάσταση σειρήνων συναγερμού πολιτικής προστασίας

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο “Εισφορά για την Εξασφάλιση Μέσων Άμαχου Πληθυσμού” – Προμήθεια και Εγκατάσταση σειρήνων συναγερμού πολιτικής προστασίας, προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 16.380,00 με  ΦΠΑ (17%).

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της προμήθειας.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι και την 23-12-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Αναλυτικά: