1

Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον αύλειο χώρο του Νηπιαγωγείου Ταξιαρχών, λόγω κινδύνου καθίζησης

Ο Δήμος Μυτιλήνης έχοντας την πρόθεση να προβεί σε ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάση τιμής, του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον αύλειο χώρο του Νηπιαγωγείου Ταξιαρχών, λόγω κινδύνου καθίζησης», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την εν ισχύ νομοθεσία για την ανάθεση του έργου, να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο προς την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης «για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον αύλειο χώρο του Νηπιαγωγείου Ταξιαρχών, λόγω κινδύνου καθίζησης»  (με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ του ΕΡΓΟΥ «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον αύλειο χώρο του Νηπιαγωγείου Ταξιαρχών, λόγω κινδύνου καθίζησης»,  αυτοπροσώπως ή στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Μυτιλήνης (Ελ. Βενιζέλου 13-17, τ.κ. 81132) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως την Τετάρτη  16ην Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης οικονομικών προσφορών).

Αναλυτικά η πρόσκληση .