1

Διαμόρφωση χώρου παιδικών χαρών Δήμου Μυτιλήνης

Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και την σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 641.025,64 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 17%, 750.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 17%.

Η Περίληψη Διακήρυξης

Αναλυτικά Τεύχη