1

Επαναληπτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου (γραφείων), με σκοπό την κάλυψη βασικών στεγαστικών αναγκών των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία φανερή, προφορική και μειοδοτική, για τη μίσθωση ακινήτου (γραφείων), με σκοπό την κάλυψη βασικών στεγαστικών αναγκών των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, στη Μυτιλήνη (μονάδων Τεχνικών και Οικονομικών Υπηρεσιών) και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε με την αριθμ. 27/2019 απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή .

Αναλυτικά: