1

Υπηρεσίες μίσθωσης γερανοφόρων οχημάτων 2020

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση υπηρεσίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 106/2020 τεχνική μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης και την υπ’ αριθμό πρωτ. 36793/16-11-2020 απόφαση Δημάρχου, ως εξής:

  • «Υπηρεσίες μίσθωσης γερανοφόρων οχημάτων 2020» προϋπολογιζόμενης αξίας, συνολικού ποσού 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

 

Αναλυτικά

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Μελέτη