1

Προμήθεια εδεσμάτων (ήτοι κουραμπιέδες, μελομακάρονα, βασιλόπιτες (τσουρέκια και κέικ), δίπλες και φλουριών) στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς του Δήμου Μυτιλήνης

Ο Δήμος Μυτιλήνης πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης με τίτλο «Προμήθεια εδεσμάτων (ήτοι κουραμπιέδες, μελομακάρονα, βασιλόπιτες (τσουρέκια και κέικ), δίπλες και φλουριών) στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς του Δήμου Μυτιλήνης», ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.145,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας μπορούν να υποβάλλουν την οικονομική τους προσφορά με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο είτε για μία είτε για περισσότερες από τις ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, όπως αναλυτικά εμφανίζονται στην αριθμ.72/2020 μελέτη της  Δ/νσης Πολιτισμού,  Κοινωνικής Προστασίας ,Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Μυτιλήνης.

Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης/ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά ομάδα και λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία της προσφοράς με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές,  μέχρι και τις 13:00 της Παρασκευής, 13/11/2020.

Αναλυτικά: