1

Δαπάνες Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων (Τεχνική Υποστήριξη)

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την αρτιότερη και πλέον συμφέρουσα από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συγκεκριμένα την Τοποθέτηση Χριστουγεννιάτικου  δέντρου στην πλατεία του ΔΘΜ ,την τοποθέτηση φάτνης με ξύλινο σπιτάκι διαστάσεων 2,5 X 2,5 μέτρων, με 8 φιγούρες φωτιζόμενες 3D ,την τοποθέτηση διακοσμητικού στρουμφοχωριού, την   Tοποθέτηση διακοσμητικής πύλης εισόδου κ.λ.π. για τις ανάγκες των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Μυτιλήνης , προϋπολογισμού 34.398,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 17%).-

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τις 23/11/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ., στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Μυτιλήνης, στη Διεύθυνση επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 23 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Διαγωνισμών , στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Μυτιλήνης , επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 .

Αναλυτικά: