1

Υπηρεσίες διαχείρισης τηλεφωνικών κλήσεων – Γραμμή του Δημότη του Δήμου Μυτιλήνης

Ο Δήμος Μυτιλήνης πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο:

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ – ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά από πλευράς τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.552,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει της 1/2020 μελέτης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης το οποίο κατανέμεται στα έτη 2020 και 2021 ως εξής:

  • στο τρέχον έτος 2020: Δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €) σε βάρος του Κ.Α.: 00.6117.0027 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, το οποίο θα δεσμευτεί με την παρούσα.
  • στο έτος 2021: Δεκατέσσερις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα δύο ευρώ (14.552,00 €).

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω εργασία μέχρι τις 12:00 της Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020.

Οι φάκελοι των προσφορών μπορούν να κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Μυτιλήνης (Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη Τ.Κ. 81132) με τους παρακάτω τρόπους:

 

  1. Είτε αυτοπροσώπως
  2. Είτε από νόμιμο εκπρόσωπο
  3. Είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), κατόπιν έγκαιρης, σχετικής ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής
  4. Είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (αποδεικτικό ημερομηνίας αποστολής), κατόπιν έγκαιρης, σχετικής ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής

 

Ο σφραγισμένος φάκελος θα αναγράφει εξωτερικά με κεφαλαία γράμματα τα εξής:

ΠΡΟΣ: Γραφείο Δημάρχου (υπόψιν κ. Μπαλή Αναστάσιου)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την συμμετοχή στην ανάθεση σύμβασης με τίτλο:

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ – ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ                             ΔΗΜΟΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.

 

 

Ο ανάδοχος θα μας προσκομίσει επιπλέον:

 

1.Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και παραστατικά εκπροσώπησης (εάν συμμετέχει με αντιπρόσωπό του) (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

 

  1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο.

 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (1 και 2) γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.

 

3.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

 

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την σχετική ενημέρωση του προσωρινού αναδόχου, από την υπηρεσία μας.

Αρμόδιος υπάλληλος κ. Μπαλής Αναστάσιος, στο τηλέφωνο 2251037042.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

 

 

 

ΚΥΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ