1

Προμήθεια δύο πλυστικών μηχανημάτων με συνοδευτικό εξοπλισμό/παρελκόμενα

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια δύο πλυστικών μηχανημάτων με συνοδευτικό εξοπλισμό/παρελκόμενα», προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 22.908,60 με  ΦΠΑ (17%).

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η με αριθ.  710/16-09-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  και β) η βεβαίωση της αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α  του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Σχετική η αριθμ  87/2020 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των ειδών της προμήθειας, (ολική προσφορά) είτε για ένα (1) ή περισσότερα είδη της προμήθειας, όπως ο συμμετέχων οικονομικός φορέας επιλέξει, (μερική προσφορά).

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι και την 16-10-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος