1

Μελέτη έργων διαχείρισης αποβλήτων προσφυγικών ροών Λέσβου

Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης ποιότητας – τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη έργων διαχείρισης αποβλήτων προσφυγικών ροών Λέσβου», προεκτιμώμενης αμοιβής 166.213,46 Ευρώ  (με 24% Φ.Π.Α.).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 07-10-2020 στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (www.mytilene.gr, ηλεκτρονική ενημέρωση, επιλογή προκηρύξεις). Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 15-10-2020, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 22-10-2020.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Επίσης, απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή (κατά τα οριζόμενα στην αναλυτική Διακήρυξη).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26-10-2020 ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 02-11-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

Αναλυτικά το σύνολο της μελέτης και όλων απαραίτητων εγγράφων.