1

Ανακοίνωση σχετικά με τις αποζημιώσεις από τις ζημιές στη Μόρια

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, με επιστολή που έστειλε στις 21.9.2020 στον Δήμαρχο Μυτιλήνης, μεταξύ άλλων, ζητά τη συνδρομή του Δήμου για την συλλογή των στοιχείων σχετικών με τις ζημιές, που υπέστησαν φυσικά πρόσωπα, νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην ευρύτερη περιοχή του ΚΥΤ Μόριας και του ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ, από τις 9 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι και τις 19 του ίδιου μήνα.

Ο Δήμος Μυτιλήνης, παρά τις τρομακτικές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, αντιλαμβανόμενος την υποχρέωση του να συνδράμει στη προσπάθεια υλικής αποζημίωσης κατοίκων και επιχειρήσεων, που την τελευταία πενταετία υπέστησαν τα πάνδεινα εξαιτίας των λανθασμένων πολιτικών επιλογών των κυβερνήσεων από το καλοκαίρι του 2015, αποδέχθηκε αμέσως το αίτημα του κ. Υπουργού και ήδη από 21.9.2020 δέχεται αιτήματα για τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να προβούν στις παρακάτω ενέργειες :

1) Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο Μυτιλήνης / Τμήμα Πολιτικής Προστασίας. Οι αιτήσεις θα κατατεθούν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου (Ισόγειο, Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη) μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2020. Δεν είναι απαραίτητη η αυτοπρόσωπη κατάθεση των αιτήσεων.

2) Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που κατά την κρίση των ενδιαφερόμενων αποδεικνύουν πληρέστερα το αίτημα της αποζημίωσης τους. Ενδεικτικά προτείνονται κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

I) ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ:

α) Βεβαίωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για το συμβάν την επίμαχη περίοδο (9-19/9/2020) μαζί με φωτογραφίες.  Σε περίπτωση που στην βεβαίωση δεν γίνεται μνεία για το ύψος της ζημιάς, αυτή θα δηλώνεται από τους αιτούντες.

β) Τίτλο ιδιοκτησίας (συμβόλαιο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο)

γ) Αντίγραφο του Ε9 από τη Δήλωση Φόρου Εισοδήματος 2019.  Σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής Δήλωσης για το 2019, καλό θα είναι να υποβληθεί βεβαίωση  από την Αρμόδια ΔΟΥ περί μη υποχρέωσης υποβολής Δήλωσης.  Σε διαφορετική περίπτωση να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται η μη υποχρέωση Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος για το έτος 2019.

II) ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΛΟΠΗΣ:

α) Αντίγραφο από το Βιβλίο Συμβάντων της Αστυνομίας σχετικά με την δήλωση του γεγονότος.  Σε περίπτωση που δεν έγινε δήλωση, θα υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται το γεγονός και ο χρόνος που αυτό συνέβη, καθώς και το ύψος της ζημιάς από την κλοπή.

β) Φωτογραφικό Υλικό που δείχνει στοιχεία της κλοπής και

γ) Παραστατικά στοιχεία (π.χ. τιμολόγια, αντίγραφο από τις εγγραφές στα πάγια ή τα εμπορεύματα κλπ) όπου υπάρχουν.

III) ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :

α) Αντίγραφο του βιβλίου Εσόδων περιόδου 9-8-2020 με 8-9-2020 μαζί με αντίγραφα της ίδιας περιόδου του 2019 ή της περιόδου του προηγούμενου διαστήματος πριν την 9η Σεπτεμβρίου 2020 ή ολόκληρης της περιόδου 2019.

Η περίπτωση αυτή αφορά τις επιχειρήσεις και νοικοκυριά που δραστηριοποιούνται από το ύψος της ΔΕΗ μέχρι την ευρύτερη περιοχή της Μόριας, τις Τοπικές Κοινότητες Παναγιούδας, Αφάλωνα, Παμφίλων και το τοπικό Διαμέρισμα των Πύργων Θερμής.

 Διευκρινίζουμε ότι ο Δήμος Μυτιλήνης έχει την ευθύνη μόνο για τη συλλογή και επεξεργασία των υποβληθέντων στοιχείων, τις εγκρίσεις τους από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης και την υποβολή τους στο Υπουργείο Μεταναστεύσεως και Ασύλου.

Οι περιπτώσεις αποζημιώσεων από πυρκαγιές και κλοπές για το 2020, πλην του διαστήματος 9-9 μέχρι 19-9-2020, θα αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίσθηκαν τα προηγούμενα έτη.

Για περισσότερες πληροφορίες θα απευθύνεστε στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου, στα τηλ. 22510-25702, 22513-50564 και για το διάστημα 12/10 – 16/10/2020, στο 6956641913. Κατάλληλος χρόνος ανταπόκρισης 06.30 – 08.30 κάθε εργάσιμη ημέρα.

-Ο-

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΥΤΕΛΗΣ