1

Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες αποδυτηρίων του προσωπικού Καθαριότητας

Μετά από την άγονη διαδικασία που προηγήθηκε, ο Δήμος Μυτιλήνης προχωρεί στη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο ‘’Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες αποδυτηρίων του προσωπικού Καθαριότητας’’.

Η προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή της αριθμ 74/2020 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την  07-10-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Αναλυτικά: