1

Εργασίες καθαρισμού παραλιών

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εργασία με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού παραλιών».

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω εργασίες μέχρι 30-09-2020.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω εργασίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 703/07-09-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Αναλυτικά: