1

«Προμήθεια συστημάτων ήχου, tv, video μικροφωνική, μεγαφωνική» – Προμήθεια τηλεόρασης για τον εξοπλισμό του Γραφείου Δημάρχου και την χρήση αυτής σε τηλεδιασκέψεις

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια συστημάτων ήχου,tv,video μικροφωνική, μεγαφωνική» – (Προμήθεια τηλεόρασης για τον εξοπλισμό του Γραφείου Δημάρχου και την χρήση αυτής σε τηλεδιασκέψεις).

Σχετική η αριθμ 18/2020 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την  Πέμπτη 17-09-2020 και ώρα 14:00.

Αναλυτικά: