1

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση Διενέργειας Δημόσιας Ηλεκτρονικής κλήρωσης έργου «Κατασκευή δημοτικού ανοιχτού κολυμβητηρίου στην περιοχή Θέρμα του Δήμου Λέσβου»

Ο Δήμος Μυτιλήνης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης του Υπ. Υποδομών, ως ισχύουν σήμερα, ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης επιλογής μελών προς συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή δημοτικού ανοιχτού κολυμβητηρίου στην περιοχή Θέρμα του Δήμου Λέσβου», προϋπολογισμού 4.273.428,88  Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 17%, 4.999.911,79  Ευρώ με Φ.Π.Α. 17%. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικοί ενάριθμου: 2018ΣΕ01600021 & 2018ΣΕ01600023).

Η κλήρωση θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Μυτιλήνης, 3ος όροφος, Ελ. Βενιζέλου 13-17, στη Μυτιλήνη, την Τετάρτη 09-09-2020 και ώρα 1:00 μ.μ., μέσω της ιστοσελίδας «www.mimed.ggde.gr», με βάση το ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων της παρ. 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, μεταξύ τεχνικών υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, εγγεγραμμένων στο Μη.Μ.Ε.Δ., προκειμένου να επιλεγούν 4 (τέσσερα) τακτικά μέλη, τεχνικοί υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι θα διαθέτουν τα προσόντα και θα πληρούν τα κριτήρια επιλογής που προκύπτουν από τις προαναφερθείσες εφαρμοστέες διατάξεις.

Η κλήρωση θα διενεργηθεί από χρήστη της εφαρμογής του Μητρώου που είναι ταυτόχρονα και μέλος της αρμόδιας διμελούς Επιτροπής υπαλλήλων που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 154/2020 απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης (ΑΔΑ : ΩΗΓΧ46ΜΓΘΓ-06Τ).

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες του Δήμου Μυτιλήνης (www.mytilene.gr) καθώς και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (www.ggde.gr).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΖΙΜΗΣ