1

Προμήθεια και τοποθέτηση τζαμιών – κρυστάλλων σε γραφεία των υπαλλήλων του Δήμου Μυτιλήνης για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού – covid 19″

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια και τοποθέτηση τζαμιών – κρυστάλλων σε γραφεία των υπαλλήλων του Δήμου Μυτιλήνης για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού – covid 19″, προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού: 6.142,50 με τον ΦΠΑ (17%).

Η ανωτέρω προμήθεια θα διεξαχθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016..

Σχετική η αριθμ. 16/2020 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών –Τμήμα Προμηθειών .

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο,  μέχρι και την 03-09-2020 ημέρα Πέμπτη, και ώρα 14:00.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά με ότι προβλέπεται στην αναλυτική τεχνική περιγραφή της μελέτης.

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

 

Ο ανάδοχος θα μας προσκομίσει επιπλέον:

 

1.Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και παραστατικά εκπροσώπησης (εάν συμμετέχει με αντιπρόσωπό του) (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

 

  1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο.

 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (1 και 2) γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.

 

3.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την σχετική ενημέρωση του προσωρινού αναδόχου, από την υπηρεσία μας.

Ο φάκελος θα αναγράφει με κεφαλαία γράμματα τα εξής:

ΠΡΟΣ: Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Μυτιλήνης

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για την προμήθεια με τίτλο:

“Προμήθεια και τοποθέτηση τζαμιών – κρυστάλλων σε γραφεία των υπαλλήλων του Δήμου Μυτιλήνης για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού – covid 19”.

 Οι φάκελοι των προσφορών θα κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μυτιλήνης (Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη Τ.Κ 81132).

Αρμόδιος Υπάλληλος: Μαρίνος Αντωνέλλος στο τηλέφωνο 225130 50516, fax 22513050510, e-mail: promithies@mytilene.gr.

 

 

                                                                                                     Ο

                                                                                               Δήμαρχος

                                                                                                    Ευστράτιος Κύτελης