1

Υπηρεσίες Ασφάλισης μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου Δήμου Μυτιλήνης

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση υπηρεσίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 63/2020 τεχνική μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης και την υπ’ αριθμό πρωτ. 25329/17-08-2020 απόφαση Δημάρχου, ως εξής “Υπηρεσίες Ασφάλισης μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου Δήμου Μυτιλήνης”, προϋπολογιζόμενης δαπάνης, συνολικού ποσού 20.000,00 ευρώ απαλλασσόμενου του ΦΠΑ.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχουν εκδοθεί oi υπ’ αριθμ. 668/2020, 669/2020, 670/2020, 671/2020, 672/2020, 673/2020 Αποφάσεις Ανάληψης υποχρέωσης.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι και την 24/08/2020.

Αναλυτικά: