1

“Προμήθεια υλικών αποκατάστασης δικτύου άρδευσης” – (Επισκευή Αρδευτικού Δικτύου Λ. Θερμής)

Ο Δήμος ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια υλικών αποκατάστασης δικτύου άρδευσης” – (Επισκευή Αρδευτικού Δικτύου Λ. Θερμής), προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 2.637,18  ευρώ με  ΦΠΑ 17%.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής  μέχρι και ώρα 14:00 της Δευτέρας 17-08-2020.

Αναλυτικά: