1

Προμήθεια οργάνων υπαίθριας άθλησης στο πάρκο Αγίας Κυριακής Μυτιλήνης

Ο Δήμος Μυτιλήνης  ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια οργάνων υπαίθριας άθλησης στο πάρκο Αγίας Κυριακής Μυτιλήνης”.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την  21-08-2020 Ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 .

Αναλυτικά: