1

Ανακατασκευή γεφυριού στον Παλαιόκηπο για την άρση της επικινδυνότητας

Ο Δήμος Μυτιλήνης

 προτίθεται να προβεί σε ανάθεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάση τιμής και συντασσόμενη υποχρεωτικά σε έντυπο οικονομικής προσφοράς της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ολογράφως και αριθμητικώς για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών (σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 95 του Ν.4412/2016) στον προϋπολογισμό της μελέτης που ανέρχεται στο ποσό 23.076,92 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 27.000,00 Ευρώ μαζί με Φ.Π.Α. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την εν ισχύ νομοθεσία για την ανάθεση του έργου, να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο προς την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης «για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ»  (με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ του ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ» αυτοπροσώπως ή στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Μυτιλήνης (Ελ. Βενιζέλου 13-17, τ.κ. 81132) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως την Δευτέρα 17ην Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης οικονομικών προσφορών).

Αναλυτικά η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ