1

Προμήθεια Προκατασκευασμένων Αιθουσών Διδασκαλίας για την αντιμετώπιση της έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού

Ο Δήμος Μυτιλήνης ενδιαφέρεται να αναθέσει την σύμβαση για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια Προκατασκευασμένων Αιθουσών Διδασκαλίας για την αντιμετώπιση της έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού, προϋπολογισμού 411.820,00 ευρώ με ΦΠΑ 17%, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Παρακαλείσθε να αποστείλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου μας σχετική τεχνική και οικονομική προσφορά για την ανωτέρω σύμβαση, μέχρι την 24η/08/2020 και ώρα 14.30.

Αναλυτικά: