1

Προμήθεια ετοίμου φαγητού για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια ετοίμου φαγητού για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης», προϋπολογισμού 100.683,00 ευρώ με ΦΠΑ 13% .

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Έλαβε συστημικό αριθμό : 95501,1.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα 18/08/2020, Ώρα 14:00 μ.μ.. Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 21/08/2020, Ώρα 12:00.

Αναλυτικά: