1

Προμήθεια 20 τόνων καουτσούκ για τις ανάγκες των γηπέδων ποδοσφαίρου με  συνθετικό  χλοοτάπητα από το Σύνδεσμο Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Νήσου Λέσβου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ      
& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Διευθυνση : Πεσματζόγλου 1 -Μυτιλήνη
Τ.Κ. : 81132
Πληροφορίες: Αικατερινάκη Σωτηρία
Τηλέφωνο/Fax: 22510 – 24244
 e-mail: aodm@mytilene.gr                                                                                                                        
Μυτιλήνη: 29/07/2020
Αρ. Πρωτ.: 1168                                
ΠΡΟΣ:  Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Νήσου Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια 20 τόνων καουτσούκ για τις ανάγκες των γηπέδων ποδοσφαίρου με  συνθετικό  χλοοτάπητα.

Σας γνωρίζουμε ότι ο ανάδοχος,  προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, υποχρεούται να μας αποστείλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη  δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα,  σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού  της  παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερομένη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται  στην περίπτωση  79 Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)  και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου . (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν. 4412/2016,

όπως συμπληρώθηκε με την παρ.7αγ του άρθρου 43 του Ν. 4506/2019)

Η υπεύθυνη  δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016 , όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

β. Φορολογική ενημερότητα.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016).

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια έως 03/08/2020 με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας σας.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  &   ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΝΗΣΟΥ  ΛΕΣΒΟΥ
ΧΟΧΛΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ