1

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση Διενέργειας Δημόσιας Ηλεκτρονικής κλήρωσης έργου «Αναβάθμιση – Εκσυγχρονισμός Κλειστού Γυμναστηρίου Νεάπολης Μυτιλήνης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ταχ. Δ\νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17
Τ.Κ. : 81100, Μυτιλήνη
Ιστοσελίδα : www.mytilene.gr
Πληρ. : Κατερίνα Αραμπατζή
Τηλ. : 2251350558
Μυτιλήνη, 27-07-2020

Αρ. Πρωτ.: 22914

 

Ο Δήμος Μυτιλήνης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης του Υπ. Υποδομών, ως ισχύουν σήμερα, ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης επιλογής μελών προς συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Αναβάθμιση – Εκσυγχρονισμός Κλειστού Γυμναστηρίου Νεάπολης Μυτιλήνης», προϋπολογισμού 512.820,51 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 17%, 600.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 17%. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Η κλήρωση θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Μυτιλήνης, 3ος όροφος, Ελ. Βενιζέλου 13-17, στη Μυτιλήνη, την Τρίτη 28-07-2020 και ώρα 10:00 π.μ., μέσω της ιστοσελίδας «www.mimed.ggde.gr», με βάση το ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων της παρ. 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, μεταξύ τεχνικών υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, εγγεγραμμένων στο Μη.Μ.Ε.Δ., προκειμένου να επιλεγούν 3 (τρία) τακτικά μέλη, τεχνικοί υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι θα διαθέτουν τα προσόντα και θα πληρούν τα κριτήρια επιλογής που προκύπτουν από τις προαναφερθείσες εφαρμοστέες διατάξεις.

Η κλήρωση θα διενεργηθεί από χρήστη της εφαρμογής του Μητρώου που είναι ταυτόχρονα και μέλος της αρμόδιας διμελούς Επιτροπής υπαλλήλων που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 154/2020 απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης (ΑΔΑ : ΩΗΓΧ46ΜΓΘΓ-06Τ).

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες του Δήμου Μυτιλήνης (www.mytilene.gr) καθώς και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (www.ggde.gr).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΖΙΜΗΣ