1

Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση υπηρεσίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 65/2020 τεχνική μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης

  • Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων, συνολικού ποσού 3.175,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι και την 31/07/2020.

Αναλυτικά η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος