1

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. 12 ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών που προέκυψαν από την αντιμετώπιση της ανάγκης συντήρησης και επισκευής χώρων υγιεινής των δημοτικών κτιρίων, των κοινόχρηστων χώρων και των σχολείων καθώς και την αναδιάταξη των αιθουσών των σχολείων και των δημοτικών κτιρίων γενικότερα του Δήμου Μυτιλήνης, στα πλαίσια της διάδοσης του COVID-19 της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Μυτιλήνης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα κεντρικά γραφεία του Δήμου Μυτιλήνης (Δ/νση: ΕΛ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη τηλ: 2251350596 – αρμόδια για την παραλαβή είναι η αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Ανθρώπινου δυναμικού μητρώων & διαδικασιών προσωπικού του Δήμου Μυτιλήνης, Ευμορφία Τυρή) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Μυτιλήνης, ήτοι μέχρι και την Πέμπτη 16/7/2020.

Αναλυτικά: